1) Oznaczenie prowadzącego zakład:

Zakład:

CEDROB S.A. – Wytwórnia Pasz w Raciążu

09-140 Raciąż, ul. Płocka 78 działki nr 894/1, 894/2 i 895/2

Prowadzący zakład:

CEDROB Spółka Akcyjna

REGON 130280785,

NIP 566-000-44-55

SIEDZIBA:

kraj – POLSKA, województwo – MAZOWIECKIE, powiat – CIECHANÓW, miejsce – CIECHANÓW

ADRES:

06-400 Ciechanów, ul. Ujazdówek 2 A.

2) Potwierdzenie zakładu o podleganiu przepisom o poważnych awariach przemysłowych oraz o dokonaniu stosownych zgłoszeń. 

CEDROB S.A. – Wytwórnia Pasz w Raciążu podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

CEDROB S.A. jako prowadzący zakład dokonał stosowanego zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (termin najnowszej aktualizacji zgłoszenia lipiec 2016 r.)

3) Opis działalności zakładu:

Na terenie Wytwórni pasz CEDROB –PASZE w Raciążu odbywać się będzie (wg. klasyfikacji ujętej w KRS):

- 10, 91, Z – produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

- 46, 21, Z – sprzedaż hurtowa zboża i pasz dla zwierząt,

- 49, 41, Z – transport drogowy towarów,

- 82, 92, Z – działalność związana z pakowaniem,

Park zbiorników magazynowych gazu płynnego LPG jest elementem pomocniczym przy produkcji pasz, służącym na potrzeby zasilania kotłowni gazowej o mocy 6 MW i suszarni zboża 5 MW.

TEREN ZAKŁADU na którym zlokalizowany jest park zbiorników, to teren przemysłowy, przeznaczony pod działalność produkcyjną, położony na obrzeżach miasta Raciąż.

Wysokość geodezyjna działki wynosi średnio 109 m.n.p.m. Klasyfikacja gruntu działki 60-RV i 59-PsV. Działka jest w całości ogrodzona. Na nieruchomości, w oparciu o odrębne pozwolenie na budowę nr 115/2010, wybudowano Wytwórnię Pasz wraz z obiektami pomocniczymi. Na terenie dostępne są następujące media: woda i energia. Na terenie obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szamba. Do działki istnieje bezpośredni dostęp z drogi publicznej. Wjazd i wyjazd odbywa się przyjętym wjazdem i wyjazdem połączonym bezpośrednio z ulicą Płocką z droga krajową Nr 60 w obrębie pobliskiego ronda. Układ drogowy na działce utwardzony, o nośności minimum 100 kN na oś.

Na terenie zakładu posadowiono 3 zbiorniki podziemne na gaz płynny LPG, posadowione w całości poniżej poziomu terenu (gruntu) o pojemności 200 m3 każdy, 600 m3 w sumie, co stanowi 293,25 Mg gazu propan-butan.

Zbiorniki posadowione są na leżni. Dostęp do zbiorników i ich instalacji technologicznej jest zabezpieczony przed osobami postronnymi.

4) Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

Na terenie Wytwórni Pasz CEDROB PASZE w Raciążu jedyną substancją stwarzającym zagrożenie poważną awarią przemysłową (tzw. substancja SEVESO) jest skroplony łatwopalny gaz LPG tj. propan-butan. Pozostałe substancje służące do produkcji, produkowane, magazynowe lub składowane na terenie całej Wytwórni Pasz CEDROB PASZE w Raciążu nie są klasyfikowane jako substancje mogące wywołać poważne awarie przemysłowe, zarówno samoistnie jak i w korelacji z innymi substancjami na terenie Wytwórni Pasz.

Propan, butan i ich mieszaniny są gazami chemicznie obojętnymi i nie wchodzą w reakcje z innymi substancjami. Wpływ gazu płynnego LPG na środowisko naturalne można uznać za znikomy i niezauważalny. W przypadku wycieku gazu będziemy mieli do czynienia z natychmiastowym mieszaniem się uwalnianego gazu z powietrzem w sposób turbulentny, z uwagi na to, że znajduje się on w instalacji pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego ok. 1,6 MPa. Propan i butan tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Dolna granica wybuchowości wynosi ok. 1,8 % objętości par gazu w powietrzu, zaś górna granica wybuchowości około 10 %. Temperatura zapłonu propanu i butanu wynosi ok. minus 40 oC, natomiast temperatura samozapłonu zawiera się w przedziale od 410 – 580 oC.

Natychmiastowy zapłon uwolnionego LPG o znacznym nadciśnieniu powoduje powstanie pożaru strumieniowego. Brak natychmiastowego zapłonu będzie prowadził do ścielenia się chmury palnego gazu po gruncie, która potencjalnie może zapalić
się od dalszych źródeł zapłonu. W warunkach, gdy paląca się chmura gazu jest w zamkniętej lub zatłoczonej przestrzeni (budynki, inne obiekty), przyśpieszenie frontu płomieni w wyniku turbulencji może powodować deflagrację wraz z towarzysząca jej fazą uderzeniową (wybuch deflagracyjny). W wysokich stężeniach (powyżej 10 % w mieszaninach z powietrzem) LPG może oddziaływać dusząco na skutek niedoboru tlenu.

LPG może powodować również poważne odmrożenia na skutek szybkiego odparowania i towarzyszącemu oziębienia otoczenia. Odparowanie gazu może również powodować ochłodzenie osprzętu lub zbiorników LPG do temperatur mogących powodować odmrożenie przy dotknięciu.

- załącznik 1 na końcu dokumentu

5) Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej , uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Staży Pożarnej. 

Zgodnie z przedstawionymi scenariuszami awaryjnymi zagrożenie nie powinno wyjść poza teren zakładu w sposób zagrażający społeczeństwu, zakładom, budynkom mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

W największej strefie zagrożenia znajdować się może ewentualnie kilku pracowników sąsiednich obiektów magazynowych / hurtowni.

W przypadku wystąpienia zderzenia inicjującego mającego znamiona poważnej awarii przemysłowej, równocześnie z ogłoszeniem ewakuacji pracowników Wytworni Pasz, pracownicy Wytwórni Pasz poinformują osoby znajdujące się w tych obiektach magazynowych/hurtowniach o konieczności ewakuacji.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład niezwłocznie poinformuje społeczeństwo na tej stronie o jej skutkach, przebiegu i występujących zagrożeniach.

6) Informacja o opracowaniu i przedłożeniu Raportu o Bezpieczeństwie

CEDROB S.A. jako prowadzący zakład opracował Raport o Bezpieczeństwie dla zakładu CEDROB S.A. – Wytwórnia Pasz w Raciążu i przedłożył w lipcu 2016 r. opracowany Raport do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

7) Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku awarii. 

Scenariusze wymienione w Raporcie o Bezpieczeństwie:

- SCENARIUSZ 1 – BLEVE autocysterny 45 m3.

Założenie czysto hipotetyczne dla zobrazowania największych możliwych uszkodzeń powstałych na terenie i wokół zakładu przy udziale gazu płynnego. Sytuacja bardzo mało prawdopodobna. Zbiorniki magazynowe LPG są zbiornikami podziemnymi. Autocysterna nie jest napełniana gazem tylko opróżniana oraz na stanowisku rozładunku nie występują równocześnie hipotetyczne sytuacje, które powodowałyby jednoczesne podgrzewanie płaszcza zbiornika oraz brak możliwości natychmiastowego odjechania autocysterny. Ponadto warstwą zabezpieczająca w takim przypadku są działka wodno-pianowe.

- SCENARIUSZ 2 – Wyciek pełny z autocysterny.

Katastrofalne przerwanie węża elastycznego, służącego do roztankowywania autocysterny, wymaga jednoczesnego uszkodzenia zamknięcia zaworów dennych oraz braku automatycznego zamkniecie zaworów. Sytuacja bardzo mało prawdopodobna, autocysterna posiada szereg ww. zabezpieczeń przed powstaniem tej hipotetycznej sytuacji.

- SCENARIUSZ 3 – Katastrofalne przerwanie węża elastycznego.

Katastrofalne przerwanie węża elastycznego służącego do roztankowywania autocysterny lub uszkodzenia rurociągu, w wyniku którego powstanie rozlewisko o powierzchni 10 m2.

- SCENARIUSZ 4 – Pęknięcie przewodu elastycznego.

Pęknięcie przewodu elastycznego czas uwalniania 30 sekund do automatycznego zamknięcia zaworów dennych (najbardziej prawdopodobna awaria).

Instalacja parku zbiorników magazynowych LPG jest chroniona poprzez następujące zabezpieczenia:

- System detekcji gazu. System detekcji posiada sygnalizator optyczno-akustyczny, informujący o wycieku gazu;

- 2 hydranty przeciwpożarowe;

- działko wodno-pianowe DWP 8/16/24 P;

- zbiornik wodny przeciwpożarowy wraz z pompownią ppoż.;

- monitoring i telemetria zbiorników gazowych z kablem sygnałowym doprowadzonym do stanowiska nadzoru;

- maszty odgromowe;

- podręczny sprzęt gaśniczy.

Stanowisko rozładunku autocystern samochodowych jest zabezpieczone poprzez:

- system detekcji gazu;

- uziemienie na stanowisku rozładunku autocystern;

- działko wodno-pianowe DWP 8/16/24 P;

- oświetlenie stanowisk rozładunku w wykonaniu Ex;

- maszty odgromowe;

- podręczny sprzęt gaśniczy.

Podjęte środki bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zdarzenia mającego znamiona poważnej awarii przemysłowej:

- wystąpienie zdarzenia;

- detekcja (alarm automatyczny);

- alarmowanie o niebezpieczeństwie obsługi;

- powiadomienie otoczenia, służb ratowniczych i kierownictwa zakładu o zagrożeniu,

- ewakuacja pracowników z miejsc zdarzenia;

- zatrzymanie pracy instalacji;

- użycie działek wodno-pianowych celem chłodzenia płaszcza zbiornika i zbijania chmury gazu LPG;

- przybycie służb ratowniczych;

- w razie konieczności odprowadzenie autocysterny LPG z miejsca zdarzenia;

- w razie konieczności ewakuacja pracowników z zakładu;