Regulamin konkursu
„Milion ton”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Milion ton”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, REGON 130280786, NIP 566-00-04-455, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2019 r. i trwać będzie do 10 stycznia 2019 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 stycznia 2019 r. w siedzibie Cedrob S.A.
4. Celem konkursu jest promowanie i wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa i szkolnictwa rolniczego.

§2
Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Konkursu
1. W konkursie mogą brać udział średnie szkoły rolnicze znajdujące się na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie pisemnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to nasza szkoła powinna otrzymać wsparcie finansowe?” na adres poczty email milionton@cedrob.com.pl, podpisanej danymi placówki, z której pochodzi.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 stycznia 2019 r. włącznie.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację odpowiedzi konkursowej za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.

§3
Ogłoszenie wyników, zasady przyznania i przekazania nagród
1. Jury, w składzie
   • Michał Kuczyński, Kierownik Działu Sprzedaży Cedrob Pasze;
   • Andrzej Schodowski, Kierownik Działu Zaopatrzenia w Surowce CEDROB Pasze;
   • Tomasz Bucior, Kierownik Dzialu Trzody Chlewnej CEDROB Pasze;
   • Agnieszka Sadowska-Buźniak, Specjalista ds. Marketingu CEDROB Pasze dokona wyboru trzech laureatów ( po jednym z każdego województwa)w dniu 14 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie firmy CEDROB w Ujazdówku (Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów)


2. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do 16 stycznia 2019 roku.
3. Laureaci upoważnieni są do zorganizowania w swojej szkole gali finałowej, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
4. Terminy gal w poszczególnych szkołach zostaną ustalone z laureatami.

§4
Nagrody w Konkursie
1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł każda.
2.Organizator nie przewiduje przyznania innych nagród, poza wymienionymi w p. 1 § 4.


§5
Udostępnianie Regulaminu
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz przesłana Uczestnikom Konkursu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres.


§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zgłoszeń oraz terminów głosowania i gali finałowej Konkursu.


§7
Moc wiążąca Regulaminu
1. Materiały reklamowo – promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§8
Postanowienia pozostałe
1. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przeznaczenia nagrody na cele oświatowe.
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przekazania informacji Organizatorowi Konkursu odnośnie zakupionej nagrody na cele oświatowe (sprawozdanie).
3. W przypadku nie zastosowania się do pkt. 1 obowiązek podatkowy spoczywa na Uczestniku Konkursu.


§9
Sąd i prawo właściwe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


§10
Informacja o zwycięzcach
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, adres: Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów jest administratorem danych placówek biorących udział w konkursie „Milion ton”.
2. Dane są przetwarzane w celu identyfikacji i poprawnej formy rozliczania w ramach prowadzonej współpracy z CEDROB S.A., na podstawie wyrażonej zgody.
3. Dane mogą być udostępnione organom uprawnionym przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do poprawnej realizacji działań w zaznaczonym celu. Jednocześnie posiada Pan/Pani możliwość wglądu i poprawiania podanych danych.
5. Osobom przysługuje prawo do dostępu do danych, ich aktualizacji, do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Osobom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co automatycznie oznacza rezygnacje z realizacji umowy.
7. Osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.